While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии УС на ГС „За детето”
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 0
Вчера: 190
За месеца: 4601
УС на ГС „За детето” PDF Печат Е-мейл
19 November 2006

Уважаеми родители, заповядайте във Вторник, 21.11.2006г. от 18:00 на учредителното събрание на гражданско сдружение „За детето” в Клуба на Стопанския Деятел - Варна (до адвокатската градинка)!

 

 

ПРОЕКТ НА

 

У    С    Т    А    В

НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ДЕТЕТО"

 

 

Раздел І : ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

1.същност:" ЗА ДЕТЕТО" е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано като юридическо лице по ЗЮЛНЦ.

 

2.НАИМЕНОВАНИЕ: Сдружението носи наименование " ЗА ДЕТЕТО ", наричано по- нататък само "СДРУЖЕНИЕ".

 

3.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Седалището на сдружението е гр.Варна, а адресът на управление: гp.Варна, ул. „........................”, №..., вх.”....”, ет...., ап......

4.ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО:  Сдружението има за цел:

зачитане и уважение на личността, правата и интересите на  децата във всички сфери на обществения живот, за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, за осигуряване на всички деца подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност;

отглеждане на детето в хармонична и здравословна среда,

възпитаване у децата дух на родолюбие, патриотизъм, интерес към българските духовни и културни ценности и традиции;

специална и засилена гражданска закрила на деца в риск, при проблемни семейства и подпомагане социалната адаптация и превъзпитание на деца извършили противообществени прояви;

осигуряване и гарантиране на нормални материално-битови условия за възпитание, обучение, почивка и образование на децата,

да прокламира и следи за съблюдаване правата и интересите на детето съобразно принципите и духа на идеалите  залегнали в „КОНВЕНЦИЯТА за правата на детето”.

 

Раздел ІІ: СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

5. Във връзка с посочените по-горе цели, сдружението защитава правата и интересите на децата пред всякакви местни, централни, публични, частни и международни институции и лица, включително пред органите на полицията, прокуратурата и съда, в тясно взаимодействие с Държавната агенция за закрила на детето, дирекциите "Социално подпомагане" при общините и взаимодействие със специализираните местни и международни организации, занимаващи се с благоденствието на децата.

 

6.Сдружението използва за постигане на целите си само средства незабранени от законите, като в това число: 

- Организира срещи, беседи, анкети, симпозиуми между децата, техните родители, училищни настоятелства, родителски настоятелства в детски градини и ясли, възпитатели и учители, експерти - педиатри, психолози, представители на Държавната агенция за закрила на детето, службите на социално подпомагане, представители на Министерства и ведомства, съда и прокуратурата;

- Изготвя и защитава програми и проекти свързани с целите на сдружението, кандидатства за финансирането на такива проекти пред различни български и международни институции;

- подпомага връзките, взаимодействието и координацията между отделните училищни и родителски настоятелства в детски градини и ясли, ръководствата на учебните заведения с цел защита, запазване и разширяване на материално - техническата база на тези заведения;

- осъществяване на дарителски акции и проекти, материално подпомагане и  насърчаване на хармоничното развитие на подрастващите;

- Организиране на протестни действия при необходимост;

- Поддържане на връзка с медиите и организиране на пресконференции;

- Поддържане на контакти със сродни сдружения и организации, и др.

 

Раздел ІІІ. ЧЛЕНСТВО

 

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ :

7. Членуването в сдружението е доброволно.

8. Член на сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, което приема условията на този устав, работи за постигане целите на сдружението и заплати встъпителната вноска.

9. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

10. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму, само в случаите  допустими в този Устав.

 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

11.Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до УС , в която кандидатите декларират, че са запознати с Устава, приемат и ще спазват разпоредбите му и решенията на органите на сдружението. Членството в сдружението възниква от момента на вземане на решение от Управителния съвет, в резултат на подаденото до него писмено заявление от кандидата и заплащане на встъпителна вноска.

12. За учредителите членството възниква с регистрацията на сдружението.

 

13.ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ:Членовете имат следните права:

а/ да участвуват в работата на общото събрание на сдружението;

б/ да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;

в/ да получават пълна и точна информация за дейността на сдружението и решенията на неговите ръководни органи;

г/ да правят искания и предложения във връзка с дейността на сдружението;

 

14.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ:Членове на сдружението са длъжни:

а/ да действат за постигане на неговите цели;

б/ да спазват устава и решенията на ръководните органи;

в/ да плащат редовно членския си внос;

 

15.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО:Членството в сдружението се прекратява:  

а/с писмено заявление, отправено до Управителния съвет;

б/ при смърт, поставяне под запрещение или прекратяване на ЮЛ;

в/с прекратяването на Сдружението;

г/при изключване и отпадане

/2/ УС може да изключи член на сдружението в случай на неплащане на членския внос за период повече от половин година или при действия, които противоречат: на целите на сдружението, на взети решения от ОС или УС, които уронват престижа на сдружението, както и при неучастие в дейността на сдружението. Това решение може да се обжалва пред общото събрание

/3/ Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи от УС.

 

Раздел ІV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

16. ВИДОВЕ ОРГАНИ: Органите на сдружението са:

а/Общо събрание /ОС/;

б/Управителен съвет /УС/;

в/Председател на сдружението;

г/ Контролен съвет /КС/

 

17. ОБЩО СЪБРАНИЕ. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

 

18. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема и други решения, предвидени в устава.

 Правата с изключение на тези по т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 се възлагат и на УС.

 

  /2/Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и за всички негови членове.

 /3/Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

  /4/ Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

19. Свикване на общото събрание:

/1/Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.  Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/.Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

/4/  Кворум: Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, но при повторна липса на кворум ОС не може да взема решения за изменение и допълнение на Устава, преобразуване или прекратяване, преместване седалището и за избор и смяна на органите на управление.        

 

  20. Гласуване.

  /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.

  /2/ Едно лице може да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

21. Вземане на решения.

/1/Решенията на общото събрание за промяна на устава,за преобразуване и прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите, а по всички останали въпроси, решенията се вземат с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите и съгласно чл.19, ал.4.

/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

  22.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  /1/.Управителният съвет се състои от 9 лица - членове на сдружението и се избират от ОС за срок от три години, без ограничение в мандатите.

  /2/.Управителният съвет избира от своя състав председател, двама заместник -председатели и секретар.

 

23. Правомощия на управителния съвет

  Управителният съвет:

  а/представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

  б/осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

  в/разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

  г/подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

  д/подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

  е/определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

  ж/определя адреса на сдружението;

з/взема решения по всички въпроси, с  изключение на правата по чл.18,т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12.

  и/изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

  24. Заседания на управителния съвет

  1.Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго.  Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.  Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.  При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

2.Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

3.Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

4.Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

5.Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

25. ПРЕДСЕДАТЕЛ

1.Председателят на УС е и председател на сдружението.Той осъществява ръководството на дейността на УС и представлява сдружението еднолично, освен когато ОС постанови с решение друго.

2.За отделни действия Председателят на УС може да упълномощава други лица.

3.Дейността на Председателя се подпомага от секретар, който УС избира измежду членовете си, като определя и неговите правомощия.

 

26. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1. Контролният съвет е в състав от трима души и се избира от ОС за срок от три години.

2. Контролният съвет проверява законосъобразността и съответствието с устава на действията на УС, председателя и други органи на сдружението. При констатирани груби нарушения, КС има право да свика ОС на сдружението по предвидения от закона ред.

3. Всички органи на сдружението са длъжни да предоставят на КС всяка поискана от него информация.

4. КС се отчита пред ОС най-малко веднъж годишно. ОС взема решение по отчета на КС.

 

Раздел V. ИМУЩЕСТВО. СЪСТАВ НА ИМУЩЕСТВОТО

 

27.Имуществото на сдружението се състои от:

а/ право на собственост и други вещи и права върху движими вещи и недвижими имоти;

б/обекти на интелектуална собственост;

в/вземания;

г/ценни книжа;

д/други права;

е/задължения.

 

28. Източници на имуществото:

2.1.Имуществото се придобива чрез:

а/встъпителни вноски в размер на ........ лева на член ф.л. и ..... лева на член ЮЛ.;

б/ членски внос. Членския внос се внася ежегодно и е в размер на ......12 лева на член ф.л. и ............. лева на член ЮЛ.

в/ дарения и завещания;

г/ заеми;

д/лихви по влоговете;

е/други източници.

 

29. Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на сдружението се извършва от УС в съответствие с глава трета от ЗЮЛНЦ.

 

Раздел VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Сдружението може да бъде прекратено по решение на ОС.

 

Раздел VІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

3a неуредените в този устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ.