While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии СТАНОВИЩЕ на ГРАЖДАНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 160
Вчера: 198
За месеца: 4134
СТАНОВИЩЕ на ГРАЖДАНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ PDF Печат Е-мейл
Автор Кръстю Кръстев   
12 June 2007
СТАНОВИЩЕ
на ГРАЖДАНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ВАРНА
 относно СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИТЕ ИМ ПЛАНОВЕ

В отговор на искане за изготвяне на независимо експертно становище, относно изработването на Подробен устройствен план за преструктуриране на ЖК “Чайка” в гр. Варна, отправено от ГС “Зелена Варна”, работна група, излъчена от състава на Граждански експертен съвет, след обстойно проучване на условията и законосъобразността на възлагането и изработването на въпросния ПУП, предложи на Общото събрание на ГЕС следното становище: Съгласно член 134 ал.2 от ЗУТ, влезлите в сила Подробни устройствени планове /ПУП/ могат да се изменят при спазването на условията, указани в ал.2, както и в ал.1 от същия член, от което следва, че е законосъобразно допускането на уплътняване на съществуващото застрояване в рамките на съществуващите законови и нормативни права и ограничения.
ГЕС не възразява срещу неговото прилагане, но препоръчва това да се извършва, като се отчита и не се нарушава създадената традиция на обитаване, и наложилия се вече добър психологически микроклимат.

 За целта Граждански експертен съвет предлага:

<!--[if !supportLists]-->1.           <!--[endif]-->Съгласно условията на чл. 136(1) и 121(2) от ЗУТ, за този вид проекти е задължително да се провежда обществено обсъждане  преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията. Съществените препоръки, отнасящи се до нарушаването на традиционния комфорт на обитаване и до застрашаването на създадения вече психологически микроклимат, отправени към възложителя и към проектантите на това обсъждане, да се приемат с важността на граждански коректив на нормативната база, като се намери възможност за съобразяване с тях чрез  корекции в следващата проектна фаза.

<!--[if !supportLists]-->2.           <!--[endif]-->Основен ограничител при преструктурирането на съществуващите жилищни квартали да бъде максималното запазване на терените за озеленявяне – за обществено ползване. Същите да бъдат урегулирани като такива, като за тяхното стопанисване собственикът Община Варна, в лицето на Общинския съвет,  упражнявайки правото си съгласно Закона за общинската собственост, да приеме Наредба за управление и отдаване за стопанисване на зелените площи – публична общинска собственост, като по този начин поддържането и опазването на тези зелените площи ще се договаря срещу възможността за строителство и/или монтаж /поставяне/ на площадки и съоръжения за спорт, отдих и развлечения, и съответно срещу правото за дългогодишната им експлоатация.
 /в края на становището е приложена част от Закона за общинската собственост/

<!--[if !supportLists]-->3.           <!--[endif]-->Да се направи проучване на съществуващото състояние на инфраструктурата, на уличната мрежа, и на възможностите за тяхното обновяване. Въз основа на резултатите от тези проучвания да се определи онзи допълнителен капацитет обитатели, който може да бъде обезпечен след модернизацията на инфраструктурното и улично-транспортното обслужване, като се отчете основният ограничител – зелената система, както и площите, които ще е необходимо да бъдат допълнително отредени за прокарване на инфраструктурни колектори, или за разширение на съществуващите инфраструктурни проводи.
Да се ревизират терените за паркиране и гариране, като след определяне на оптималния брой обитатели, да се осигурят нови площи с такова предназначение, в това число и за етажни паркинг-гаражи и подземни такива. Тогава, съобразно фиксирания ръст на обитаване, да се предвидят и терени за допълнително обществено обслужване – детски градини, училища, административно и здравно обслужване и др.
Ако се окаже, че капацитетът на инфраструктурните проводи и съоръжения е вече изчерпан, и няма възможност за неговото увеличаване, да се пристъпи към усвояване на нови територии за обособяване на нови жилищни структури, а не да се допускат отклонения от правилата.

4. При актуализиране на плановете на жилищните комплекси да се извърши преструктуриране на междублоковите пространства - общинска собственост, като се отредят парцели около блоковете с прилежаща територия; да се урегулират улиците, като напречния профил – платно за движение, пешеходни тротоари и трасета на велоалеи - да бъде най-малко 14,00м., при платно за движение 5,50-6,00м; оразмеряването на паркингите да отчита не нормативния, а прогнозния ръст на броя автомобили, притежавани от едно семейство.

5. На базата на конкретни предпроектни проучвания, да се  отредят общински терени за обществено-обслужващи дейности и за обезщетяване на собственици, засегнати от предвижданията на плана за инфраструктурното и улично – транспортно обновяване. Реституираните имоти в жилищната зона да се групират в зони, доизграждащи обемно-пространствено жилищните комплекси, при условие, че не се нарушава създадената традиция на обитаване и наложилия се вече добър психологически микроклимат.

6. При предвиденото ново застрояване с жилищно строителство да се приемат стойности за интензивност и плътност, регламентиращи нискоетажно застрояване, без да се влошава комфорта на обитаване.
Да не се предвижда високоетажно застрояване.

7. ГЕС изразява увереност, че при спазване предложените до тук правила при актуализиране на съществуващи застроителни и регулационни планове, ще бъдат създадени условия за едно пълноценно, природосъобразно и хуманно преструктуриране на съществуващите жилищни квартали.

8. ГЕС препоръчва на Общински съвет Варна да изготви предложение за иницииране на законодателна инициатива за изготвяне на Закон за устройството и застрояването на Варна, по модела на ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА /В сила от 28.01.2007г. Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г./
Приложение /съгласно т.2/:


ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общинският съвет приема решения по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и упражнява общо ръководство и контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г.) Общинският съвет определя с наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кметовете.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.
(2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на търг или конкурс. Редът за провеждането на търговете и конкурсите се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице. ……………………………………………………………………………………………..
(7) Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на ал. 2 за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - общинска собственост, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите - общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
(2) С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и ползвателите.                                                                  Председател
на Граждански Експертен Съвет:………………………………
/арх. Иван Иванов/
 
< Предишна   Следваща >