While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Граждани обжалват плана за регулация на "Изгрев"
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 159
Вчера: 198
За месеца: 4133
Граждани обжалват плана за регулация на "Изгрев" PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
02 March 2009
s6300409l.jpg

 

 Колективно възражение срещу новия план за улична регулация подготвя инициативен комитет от граждани живущи в района кв.Изгрев и местностите Франга дере и Кокарджа.
  Решението бе взето на импровизираното събрание проведено в събота 28.02.09 от присъстващите около 200 души на обръщача на автобусна линия №13.

 Следва възражението :

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА-ВАРНА

ЧРЕЗ  РАЙОН ПРИМОРСКИ -

В А Р Н А

 

К О Л Е К Т И В Н О    В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

От  собствениниците на поземлени имоти по плана на

кв. „Изгрев”, включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа

Гр. Варна 9010, ПК 48, тел. за връзка 0897/461735, e-mail: oup_izgrev@abv.bg

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Във връзка с  обнародваното съобщение в Д.В. бр. 11 от 10.02.2009 г. за изработка на План за улична регулация (ПУР) на кв. „Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа при граници: път за с. Каменар, бул.”Хр.Смирненски”, каменарско землище и СО”Сълзица”,  във фаза предварителен проект, с настоящето Ви уведомяваме, че не сме съгласни с преминаването през собствеността ни  на  предвидените по плана пътни артерии, кръстовища, обръщачи,  спортен център, бул. „Варна” и др.  по следните причини:

 

1. Квартал „Изгрев”  е зелена  жилищна зона  за отдих на живущите. Заложените многобройни  и ненужни  на жителите на квартала  изключително широки пътни артерии, кръстовища  и обръщачи, предвидени в новия ПУР за преминаване през  територията на квартала, ще предизвикат  безпрецедентно  безвъзмездно отнемане   на 25 % от  собствеността на  земята ни   съгл.  чл. 16, ал 1 от ЗУТ, според който в „ с ПУП ( вкл. ПУР  съгл. Чл. 110, ал.2) за територии с неурегулирани поземлени имоти... се определят, необходимите   площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура... и на  общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.  За осъществяване на тези  предвиждания с влизането  в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площа на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто”. Като собственици на поземлени имоти в кв.”Изгрев” считаме, че предложените от Община - Варна в ПУР   обекти на социалната инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура не са необходими за нуждите на живущите в квартала.  Тяхното планиране е с цел безвъзмездно отнемане на голяма част от имотите.

 

2. Община Варна ще придобие собственост върху имотите ни  на база на „предвиждания” в  ПУР след  влизането му в сила без ангажимент от нейна страна за строителство на планираните пътища и без да е ясно дали  нейните „предвиждания” ще бъдат реализирани  въобще някога във времето. Опасенията ни са  дали няма да бъде препродадена  отнетата ни безвъзмездно земя на нови собственици, близки до  общината. Пример в това отношение е отчуждаването на имотите на собствениците в квартала съгласно Акт за  Държавна Собственост 149/008.06.1980 г., с цел изграждане на жилища за нуждаещи се млади семейства.  Освен три експериментални блока в началото на кв.”Изгрев”,  предвидените по плана мероприятия не бяха реализиране поради   разкрити   високи подпочвени води при започване на строителството на блоковете. Отчуждените имоти бяха продадени от общината на   други лица. Друг пример е отчуждаването на земите  на собствениците   за разширяване на бул.”Христо Смирненски”, тъй като със заповед на Министъра на регионалното развитие № РД-02-14-1734/21.09.1999г.  бе одобрено устройствено зониране, включващо запазено трасе  за разширение на  булеварда. Впоследствие  отчуждените парцели  покрай него бяха отново препродадени  на нови собственици, които ги застроиха със складове и временни обекти с разрешението на общинската администрация. Подобен  на горните е   примера с поземлените имоти покрай оградата на Военоморска болница, които след отчуждаване от първоначалните им собственици поради заложената за преминаване  през тях магистрала, бяха препродадени на трети лица. Ето защо  ние възразяваме срещу приемане и одобрение на  ПУР  в този му вид. Предлагаме съществуващата мрежа  от  пътища между имотите  ни, заедно с  ел. и ВиК инфраструктура,   да бъде  разширена и асфалтирана с въвеждане в експлоатация на подобрено улично осветление. Това ще реши бързо потребността на живущите  в квартала   от нормална техническа   инфраструктура без огромни разходи за  общинския  бюджет.

 

3. Наред с горното, след одобрение на обявеният  ПУР на кв. „Изгрев” Община Варна ще  придобие  „отстъпените й части от поземлениет имоти без вещни  тежести” ( чл. 16, ал.6 от ЗУТ), т.е.  собствениците на поземлени имоти  ще продължат да изплащат ипотеката  върху земята си, там където има такава, без да притежават собственост върху нея.  Ние не сме съгласни   с предложението на Община-Варна,  чрез  представеният ни за одобрение ПУР, да плащаме кредити с които сме закупили имотите си и сме изградили жилища/офиси без да се възползваме от тях.

 

4. ПУР като  разновидност на ПУП  е  „план за регулация само на улици  и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост”  съгласно чл.110, ал.1, т.2.   С одобрение  на предложения план за улична регулация Община Варна не се стреми да  реши жилищни проблеми на собствениците на поземлени имоти и въобще на гражданите на Общината, разработвайки подробни устройствени планове от типа  План за регулация и застрояване (ПРЗ) – „план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване” , с което да даде реална възможност на собствениците на имоти в кв. „ Изгрев” да получат разрешения за  право за  застрояване в имотите си. До момента в продължение на повече от 30 години на  нас като собственици на поземлени имоти в границите на гр.Варна се отказваше разрешения за строителство на жилищни сгради по различни причини, с което Общината реално възпрепятстваше, а с настоящия ПУР, ще продължи да препятства ползване на  имотите  ни според нуждите на самите собственици. Като собственици на поземлени имоти в кв.”Изгрев” ние не сме съгласни с предложения ПУР от  ръководството на Община-Варна, който не е насочен към решаване на проблемите в интерес  на нейните граждани.

 

5. В допълнение, предложеният ПУР ще  засегне голяма част от изградения жилищен фонд в кв.”Изгрев”,  явяващ се  единственo  жилищe на много от живущите в квартала. Повечето от тези жилища  ще бъдат съборени без обещетение на собствениците, тъй като Общината  не  им даваше  по различни причини разрешения за строителство. Там където има издадени разрешения, те са по временен член. При обещетение от страна на Общината  на съществуващия законно изграден сграден фонд не се знае  в какъв процент, по-нисък от пазарната стойност на имотите, съгл. разпоредбите на закона,  ще бъдат  обезпечени собствениците им. По принцип сделките с недвижими имоти в страната и гр.Варна  се  сключват на база  на данъчни оценки или занижени/нереални пазарни цени с цел плащане на по-ниски държавни такси и данъци.  В тази връзка не се знае каква „пазарна” цена ще бъде определена при  обещетение на имотите ни и дали с нея ще може да бъде закупен и гараж, след отчуждение на  законно постоените от нас дву- и три етажни сгради. Като собственици на поземлени имоти в кв.”Изгрев” ние не сме съгласни имотите ни да бъдат съборени  принудително и без обещетение или срещу минимални обещетения, с които впоследствие няма да можем да закупим друго жилище за покриване на  нормалните ни жилищни  потребности.

 

6. Влизането в сила на ПУР  ще доведе  до  унищожаване на  голяма част от зеления пояс на града ни.    Вместо отежняване бюджета на Община-Варна с финансови  средства за озеленяване чрез  палми  в саксии,  ние предлагаме  запазване на съществуващия  естествен  зелен пояс в кв.”Изгрев”.

 

7. Реализирането на заложените в ПУР  мероприятия от техническата инфраструктура  ще предизвикат  допълнителен  шум и замърсяване на въздуха от изгорели газове на преминаващите през  квартала МПС, както за останалите живущи в квартала, така и за   лекуващите се  граждани на Община Варна и цяла Северна България  в двете най-големи болници на града -  Военноморска Болница и Терапевтичен блок, намиращи се на територията на кв.”Изгрев”. До момента за ОУП няма екологична оценка от МОСВ. Същото се отнася и за предложения  ПУР, като  не е ясно какво ще бъде екологичното въздействие от изграждане на предвидените  в плана обекти на техническата инфраструктура.

 

8. Наред с  всичко описано по-горе, територията на кв.”Изгрев” е зона  в геоложки риск със статут на потенциално свлачище, съгласно анализа в раздел 13 от ОУП.  При пълно натоварване  на предвидената за изграждане пътна инфраструктура  и огромни спортни съоръжения може да се достигне до ускоряване на свлачищните процеси в квартала с реални негативни последици за имуществото на собствениците в квартала.

 

9.  Не на последно място възражението ни е продиктувано от подмяната  на обявените чертежи на ПУР  в процеса на публичното им разглеждане от заинтересованите лица. Изложените  2 бр. чертежи на  хартиен носител на  10.02.2009 г. - датата на обявяване на ПУР в Д.В., съдържаха парцелите  на собствениците със старите планоснимачни номера. След 10 дни тези  чертежи бяха подменени с  3 броя нови чертежи,  показващи имотите с  нови планоснимачни номера  и изменения в граници  както на самите  парцели, така и на наличните  постройки в тях. Подменените чертежите бяха на друг вид  твърд носител.   В първоначалният  вариант на чертежите на ПУР липсваше бул.”Варна” в отсечката от ул.”Подвис” до  Военноморска болница, който беше нанесен и фигурираше във втория вариант на ПУР. Разликата в номерацията и размерите на парцелите  е видно от  приложените снимки на някои от имотите, направени от двата варианта на плана, с което собственици на  имоти в квартала бяха въведени в  заблуда при  упражняване на законното им право за възражение по плана. В допълнение,    на последния представен вариант на ПУР имаше изменения   в  надписа под плана, който гласи „ПУП - ПУР на кв. Изгрев, СО Франга дере и Кокарджа”, което не отговаря на    обявеното в   Д.В. и подвежда  гражданите какво включва обявения план за улична регулация – ПУР на кв. Изгрев в обхват: м.Изгрев, м.Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за с. Каменар, бул. Хр.Смирненски,  каменарско землище и СО”Сълзица” или  ПУР на  кв. Изгрев, СО Франга дере и Кокарджа, имайки впредвид разликите  при застрояване между квартал и селищно образование (СО).

 

В заключение   всички ние,  собствениците на имоти в кв. Изгрев включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа,  искаме да бъде благоустроен  нашия квартал, да вървим по осветени и асвалтирани улици, за което чакахме повече от 30 години  улична регулация, но не във вида, който ни предлагате с настоящия ПУР.  Предложението ни  за  подобряване на техническата инфраструктура на кв. Изгрев е  съществуващата мрежа  от  пътища между имотите  ни, заедно с  ел. и ВиК инфраструктура,   да бъде  разширена и асфалтирана с въвеждане в експлоатация на подобрено улично осветление. Това ще реши  реално потребността на живущите  в квартала   от нормална техническа   инфраструктура.

 

Поради всички гореизброени причини ние, долуподписаните над 500 собственика на имоти в кв.Изгрев, включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, се подписваме против  одобрението на ПУР и прилагаме под колективното възражение   трите си имена  и подпис.

 

            Настоящето да се счита за възражение  на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.


 

             ПРИЛОЖЕНИЕ:   Копия от разпечатки на снимки с различията в изнесените варианти на ПУР по време на  допустимото по закон едномесечно разглеждане  на плана от заинтересованите лица  -    6  бр.   и подписите на над 500 собственика на имоти,  подкрепящи колективното възражение.

              

 

Гр.Варна                                                                 

28.02.2009г.   

s6300409l.jpg

 
< Предишна   Следваща >