While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Наредба за зелената система на Варна
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 17
Вчера: 171
За месеца: 4162
Наредба за зелената система на Варна PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
20 March 2009
  ob6tina.jpg   
        Преди дни, на заседание на експертен съвет бе приет проект на наредба за изграждане,
стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна.
   До две седмици предстои проектът да бъде обсъден и приет на заседание на общински съвет Варна.
     Междувремено очакваме вашите мнения и препоръки относно изготвения проект.


      Н А Р Е Д Б А


ЗА ИЗГРАЖДАНЕ,  СТОПАНИСВАНЕ,  КОНТРОЛ  И ОПАЗВАНЕ  НА  ЗЕЛЕНАТА  СИСТЕМА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВАРНА

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ВАРНА

 

 

 

 

 

 

 

 


проекто

 

Н А Р Е Д Б А

 

 

 

 

 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ,  СТОПАНИСВАНЕ,  КОНТРОЛ  И ОПАЗВАНЕ  НА  ЗЕЛЕНАТА  СИСТЕМА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВАРНА

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 62, ал.10 на ЗУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава първа

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

чл. 1  Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА с цел управление на Зелената система и определя задълженията и правата на Общината, организациите и гражданите при стопанисване и ползване на озеленените площи и декоративната дървесно-храстова растителност на територията на Община Варна

чл. 2  Предмет на тази Наредба е организацията на изграждане, стопанисване, опазване и налагане на санкции при управлението на Зелената система на територията на Община Варна и в частност на град Варна.

чл. 3   Зелената система по смисъла на тази Наредба обхваща всички площи, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната дървесно-храстова растителност в тях на територията на Община Варна и в частност на град Варна, независимо от тяхната собственост, както следва:

1.                  Озеленени площи и алейни (улични) насаждения върху общински терени;

2.                  Озеленени площи и декоративната дървесна и храстова растителност на терени, които не са общинска собственост.

чл. 4 (1) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.

               (2) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически лица, които солидарно с причинителя, отговарят за неговите действия.

чл. 5   (1) Не подлежат на установяване и обезщетение по реда на тази Наредба вреди, причинени от природни бедствия.

                     (2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се прилага съответният нормативен акт.

чл. 6 За опазване на зелената система от негативното въздействие на вредни вещества и замърсители, изпуснати във въздуха, водите и почвата в количества над допустимите норми , се прилага Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване / ЗОВВПЗ/.

 

 

Глава втора

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

Чл. 7 (1) Органите за управление на Зелената система са Общинският съвет на Община Варна, кметът на Община Варна, кметовете по райони и кметовете на кметства в общината.

(2) С тази Наредба се определят функциите на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Варна.

 

Чл. 8 (1) Общинският съвет на гр. Варна управлява зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Общинският съвет на Варна определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Варна.

 

Чл. 9 (1) Кметът на Община Варна ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “Озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система.

(2) Кметът на Община Варна или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

Чл. 10 (1) Кметовете на райони при Община Варна:

1.                 изпълняват бюджета по дейност “Озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;

2.                 изпълняват делегираните им от кмета на Община Варна функции, отнасящи се до изграждане, поддържане и опазване на зелената система.

Чл. 11  (1) Специализираните общински служби по озеленяване към районите:

1.      заверяват заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

2.      изразяват становище и дават указания за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

3.      съгласуват инвестиционните проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”;

4.      извършват проверки за изпълнение на проекти по част  “Паркоустройство и благоустройство” към разрешените строежи;

5.      контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставят констативни протоколи;

6.      правят предписания за извършване на възстановителни мероприятия

 

Чл. 12 (1) Ръководителят на структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Варна:

1.      разработва и предлага на Кмета на Общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

2.      контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;

3.      заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;

4.      съгласува инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;

5.      дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;

6.      Дава предложение на Общинския съвет за определяне режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

7.      Предлага за решение на Общинския съвет за средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;

8.      изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

9.      осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

10.  прави предписания и определя размера, съгласно таблица приложение на депозити за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Варна;

11.  Съставя и предлага на Общински съвет терени за компенсаторно озеленяване на територията на Община Варна, съобразени с всички действащи нормативни актове.

 

Чл. 13  (1) Главният архитект на Община Варна подготвя:

1.      възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината;

2.      възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

3.      провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;

4.      възлага заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя.

 

 

Глава трета

 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Раздел първи

 

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

чл. 14 (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Варна и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

чл. 15 (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ПК“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” и Вр.К. “Опазване и възпроизводство на околната среда” при Община Варна.

(2) По решение на Общинския съвет или на Кмета на Общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, Кметът на Общината или Председателят на Общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.

 

чл. 16 Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

чл. 17 Новоизградените общински зелени площи, включително и тези по компесационни програми задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта, но не по-малък от две години.

чл. 18 При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.

чл.19 Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване на растителност се  издава след издаване на разрешение за отсичане на растителност, подписано от Кмета на Общината. /съгласно  чл. 148 ал. (12) от раздел ІІІ на ЗУТ  

 

Раздел втори

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

 

чл. 20. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

чл. 21 (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 25 % от имотите с площ до 5 000 кв. м и 10 % от имотите с площ над 5 000 кв. м., съгласно специфични правила на ОУП.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува със специализираната общинска служба по озеленяване, която дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.

(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи или вредящи на парковите функции.

чл. 22 В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

 

чл. 23 (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надвишават следните размери:

1.   до 9 кв. м – за имоти с площ до 1 000 кв. м;

2.   до 12 кв. м – за имоти с площ от 1 000 кв. м до 3 000 кв. м;

3.   до 16 кв. м – за имотите с площ от  3 000 до 5 000 кв. м;

4.   от 16 до 25 кв. м – за имотите с площ над 5 000 кв. м.

(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.

 

 

Раздел трети

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

 

чл. 24 (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат, така че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ при максимално опазване на растителността.

(2) Когато временните обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност площта и разполагането им се съгласуват с общинската специализирана служба по озеленяване.

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

чл. 25 (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от специализираната общинска служба по озеленяване.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 специализираната общинска служба изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

чл. 26  (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност равна или по-голяма от 25 % се придружава от заверено заснемане и становище по чл.25, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 25, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване.

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност, са Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или Националният институт за паметниците на културата (НИПК), съобразно територията, в която попада имотът.

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

чл. 27 (1) Всички инвестиционни проекти  задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище, съгласно чл. 25 от настоящата наредба.

(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от специализираната общинска служба по озеленяване.

(4) В случай че специализираната общинска служба по озеленяване не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка.

чл. 28 (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:

1.         минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП      или устройствена зона по ОУП);

2.         изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

3.         съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;

4.         нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

 (2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.

чл. 29 (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компенсаторно озеленяване, специализираната общинска служба по озеленяване одобрява размера, видовия състав и местоположението му.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два години.

чл. 30 Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на специализираната общинска служба по озеленяване.

 

чл. 31 (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

чл. 32 За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване специализираната общинска служба по озеленяване съставя констативен протокол.

чл. 33 (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционния проект.

  (2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

 

 

Глава четвърта

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

 

чл. 34 (1) Поддържането на зелените площи е специфична и творческа дейност, която се ръководи от ландшафтен архитект или инженер по озеленяване и се извършва от специализирани фирми по озеленяване. Тя е непрекъснат процес с агробиологичен, строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от специализираната общинска служба по озеленяване и специализираните служби към районните администрации.

чл. 35 (1) Според интензивността на поддържане зелените площи на територията на общината се разпределят в следните категории, описани в картов материал и текстов вид:

І категория – представително поддържане;

ІІ категория – оптимално поддържане;

ІІІ категория – средно поддържане;

ІV категория – частично поддържане;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

чл. 36 (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки, одобрени от Общински съвет.

чл. 37  (1)Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване, като за направените проверки се съставя констативен протокол.

 (2) Ръковдителят на отдел “Озеленяване” в Община Варна оказва методическо ръководство върху работата на специализираните служби по озеленяване в районните администрации в дейността им по изпълнение на тази наредба. Препоръките и изискванията и са задължителни.

 

Глава V

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел І

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

 

чл. 38 (1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2)Опазването на озеленените площи включва:

1.     полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на зелените площи;

2.     недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

чл. 39 (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

1.     строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2.     нанасянето на повреди върху растителността;

3.     поставянето по дърветата на рекламно-информационни елементи или други съоръжения;

4.     ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;

5.     преминаването, спирането и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим, съгласно ЗДП или ако се извършва по одобрен маршрут и парко места;

6.     нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

7.     разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;

8.     замърсяване на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения със екскременти;

9.     предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;

10.   изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

11.   събирането на семена, плодове, резници, брането на билки и цветя;

12.   насипване на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м. от стволовете на дървета и храсти при техническа възможност, както и върху цветя и тревни площи, вследствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

13.   паленето на огън;

14.   ползването на зелените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване,  за съхраняване на стоки и амбалаж;

15.   разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на Община Варна, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.

чл. 40 (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение от Община Варна.

(2) За провеждане на мероприятието по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Варна .

чл. 41 (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата си територия в обхват до 50 м. Около тях, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на Ръководителя на отдел “Озеленяване” към Дирекция “ИИБ”.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от общината.

чл. 42 (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват мерки за опазване на растителността по време на строежа и възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни и мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им, “контролира се изпълнението и при нарушения се налагат санкции като гаранционният срок е 2 години”.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит определен от Община Варна но не по-малък 150% от стойността на възстановителните мероприятия.

(4) Задължително се кофрират стволовете на дърветата застрашени от строителството, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключване на възстановителните работи.

Раздел ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ

чл. 43 (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Варна се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази наредба се отнася и за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън паметници на културата или защитени територии, се опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.

чл. 44 (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им декоративна растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираните общински служби за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на Кмета на общината (района) по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за зелените площи, да премахват или увреждат декоративни дървета и храсти, освен в случаите по чл. 31.

(5) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел ІІ и ІІІ от Глава ІІІ и Раздел ІІІ от Глава ІV.

чл.45 Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка.  

чл. 46 (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дървесната и храстова растителност следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния до сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници. (Приложение №1).

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с Ръководителя на отдел “Озеленяване” към Дирекция “ИИБ” в Община Варна или районните администрации, а за защитени територии – с НИПК и/или с МОСВ.

Раздел ІІІ

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

чл. 47 (1) На територията на Община Варна се забранява унищожаване на декоративни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

1.     при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

2.     при реконструкция на съществуващата растителност и зелени площи, по утвърдени проекти, съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗУТ;

3.     при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4.     при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

чл. 48 (1) Писмено разрешение за преместване и премахване на дървесна и храстова растителност се издава от Кмета на Община Варна или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище, придружено с картен материал на картотекираната растителност.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е две години.

чл. 49 (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, се прави оценка на засегнатата растителност, съгласно тарифа (Приложение №1), като в разрешението се вписва размера на обезщетението.

(2) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот.

чл. 50  Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

чл. 51 (1) Споровете при липса на съгласие между собствениците за изкореняване или отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(3) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията на ползване на неговия имот.

чл. 52  (1) Заявление (искане) за издаване на разрешение за резитби на клони или преместване на дървесна и храстова растителност се подава до кмета на района, на чиято територия се намира растителността, придружен с картов материал.

(2) Кметът на район разглежда подадените заявления (искания)  за издаване на разрешение за резитба на клони на дървета и съставя графици, които се възлагат за изпълнение на фирмите, поддържащи съответните райони, съгласно сключените договори.

(3) Кметът на района разглежда подадените заявления и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи той изпраща преписката в отдел “Озеленяване” – Дирекция “ИИБ” в Община Варна, придружена с експертно становище след направен оглед на място от експерта по “Озеленяване” в района.

 чл. 53  При констатиране на липса на основание или нарушена процедура за издаване на разрешение за  премахване или преместване на растителност, съответния орган отказва издаването на разрешението.

Глава VІ

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54  Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Кмета на Община Варна и упълномощените от него лица.

Чл. 55 (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Варна – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяване на причинените щети.

(2) Обезщетението не се дължи ако в определен от специализираните служби по озеленяване срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите на премахване без съгласието на собственика на дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи при липса на съгласие, размерът на обезщетенията се установява по съдебен ред.

(4) Размерът на обезщетенията по ал. 1 и ал. 3 се определя по Приложение № 2 и съгласно наредбата по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ.

(5) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др., създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(6) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираните общински служби по озеленяване за сметка на нарушителите.

Чл. 56 (1) Нарушенията по тази Наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от Кмета на Община Варна и упълномощените от него лица.

 (2) Санкции за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата за организация на движението на територията на Община Варна.

(3) Санкции за монтиране в зелени площи стопанисвани от Община Варна без разрешение на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на Наредбата на ОС на Община Варна по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 57  (1) Наказва се с глоба от 1 000 до 5 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1.        лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и декоративна растителност без писмено разрешение на компетентния орган;

2.        изпълнителят на новоизградени зелени площи, който в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и не възстанови загиналата растителност;

3.        лице, което отсече повече от разрешената растителност;

4.        лице, което създава и използва нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.

(2)  Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1.     лице, което упражнява спортове в парковете и градините, извън определените за това места, с които застрашава зелените площи;

2.     лице, което пуска на паша домашни и селскостопански животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;

3.     лице, което замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;

4.     лице, което извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления без разрешение;

5.     лице, което организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;

6.     лице, което чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;

7.     лице, което поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно -информационни елементи или други съоръжения, без разрешение.

(3)  При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове,освен в разрешените за целта места, се заплаща глоба от 50 до 500 лв.

(4) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10000 лв., а за нарушение по ал. 2 – от 500 до 5000 лв.

Чл.58  За всички причинени вреди виновните лица заплащат обезщетение:          

1.      Когато причинените щети са отстраними обезщетението се определя съгласно приложената към наредбата тарифа, но не по-малко от необходимите разходи за възстановяването им.

2.      Когато причинените щети са неотстраними се заплаща съответното, предвидено в Тарифата, обезщетение в троен или петорен размер в зависимост от качеството на засегнатата растителност. 

 

Глава VІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1.     ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включени в зелените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2.     “Интензитет (степен) на поддържане” – повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист /експерт/ – ландшафтен архитект или инженер по озеленяване и съдържа:

1.     Данни за местоположението и собствеността;

2.     Данни за декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

3.     Заключение с конкретни предложения – да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за сервитути на енергийните обекти (ДВ бр.88/08.10.2004г.) 

§ 4 Специализирана фирма по озеленяване, чиято дейност по озеленяване се ръководи от ландшафтен архитект или инженер по озеленяване и разполага с необходимата техника за извършване на тази дейност

§ 5 Започналите производства и строежи до момента на приемането на настоящата наредба завършват по стария ред

 

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА (Приложение № 1)

Чл.63 (1) По тази тарифа се определя размерът на обезщетенията за причинени вреди на Зелената система при:

1.      Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат общински озеленени площи.

2.      Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се налага премахване на дървесна и храстова растителност.

 

Чл.64   Обезщетение  се присъжда и в случаите по чл. 47, ал.2, т.2, т.3 и се внася по сметка на Община Варна.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1

 

УНИЩОЖАВАНЕ /Трайно увреждане/ НА :

Обезщетение в лв

 

 

1.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ за 1 дка

 

 

 

 

·         І категория

5.00лв/м2

 

 

 

·         ІІ категория

3.00 лв/м2

 

 

 

·         ІІІ категория

2.00 лв/м2

 

 

 

·         ІV категория

1.00 лв/м2

 

 

2.

ЛЕТНИ ЦВЕТЯ  за 1 м2

 

 

 

 

·         І категория

100 лева

 

 

 

·         ІІ категория

80 лева

 

 

 

·         ІІІ категория

60 лева

 

 

3.

ПОЧВОПОКРИВНИ ЦВЕТЯ за 1 м2

100 лева

 

 

4.

ПЕРЕННИ ЦВЕТЯ за 1 брой

30 лева

 

 

5.

ЖИВ ПЛЕТ – широколистен за 1 м.л.

 

 

 

 

До 5 години след засаждането

200 лева

 

 

 

Над 5 години след засаждането

400 лева

 

 

6.

ЖИВ ПЛЕТ – иглолистен за 1 м.л.

 

 

 

 

До 5 години след засаждането

300 лева

 

 

 

Над 5 години след засаждането

500 лева

 

 

7.

РОЗИ – за 1 брой

 

 

 

 

До 3 години след засаждането

50 лева

 

 

 

Над 3 години след засаждането

100 лева

 

 

8.

ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ за 1 брой

 

 

 

 

До 5 години след засаждането

50 лева

 

 

 

До 10 години след засаждането

80 лева

 

 

 

Над 10 години след засаждането

100 лева

 

 

9.

ИГЛОЛИСТНИ И ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ – за 1 бр.

 

 

 

 

До 5 години след засаждането

100 лева

 

 

 

До 10 години след засаждането

200 лева

 

 

 

Над 10 години след засаждането

300 лева

 

 

10.

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА – за 1 брой

СЪСТОЯНИЕ

 

Бързорастящи – лъжекипарис, веймутов бор, морски бор,

метасеквоя, лиственица, псевдоцуга

 

НЕДОБРО

 

ДОБРО

 

ОТЛИЧНО

 

Височина – 2.4 – 4.5 метра

25 лева

150 лева

275 лв.

 

Височина – 4.5 – 10 метра

50 лева

250 лева

   350 лв.

 

Височина над 12 метра

75 лева

325 лева

450 лв

 

Умеренорастящи – бял и черен бор, пондерозки бор, пиния, обикновен смърч, сребрист смърч, ела /обикновена, гръцка, испанска, конколорка/, мура, кедър, източна  и западна туя

 

НЕДОБРО

 

ДОБРО

 

ОТЛИЧНО

 

Височина – 2.4  - 7.5м метра

60 лева

160 лева

270 лева

 

Височина – 7.5 - 10 метра

90 лева

250лева

390 лева

 

Височина над 12 метра

120 лева

350 лева

 500 лева

 

Бавнорастящи – тис, тсуга, юниперус /виргиниана, комунис, ексцелза/

 

 

 

 

Височина – 2.4  - 4.5 метра

30 лева

100лева

150 лева

 

Височина – 4.5 - 7.5 метра

60 лева

150 лева

200 лева

 

Височина над 7.5 метра

90 лева

175 лева

300 лева

 

Рядко отглежданилибоцедрус,туйопсис, секвоя

 

 

 

 

Височина – 2.4  - 4.5 метра

60 лева

150лева

250 лева

 

Височина – 5.0- 10.0 метра

90 лева

250 лева

400 лева

 

Височина над 12 метра

120 лева

375 лева

500 лева

11.

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА – за 1 брой

 

 

 

 

Много бързорастящи – айлант, акация, тополи, върби,  пауловния и др.

 

НЕДОБРО

 

ДОБРО

 

ОТЛИЧНО

 

Височина 5.0-10.0 метра

30 лева

130 лева

150 лева

 

Височина над 10.0 метра

60 лева

200 лева

220 лева

 

Бързорастящи–бреза, елша, чинар, червен американски дъб, софора, трепетлика, бряст, черница

 

 

 

 

Височина 6.0-12.0 метра

80 лева

100лева

180 лева

 

Височина над 12.0 метра

100 лева

160 лева

250 лева

 

Умеренорастящи–бук, клен, липа, шестил, явор, кестен, орех, ясен, каталпа, дъбове, сорбус

 

 

 

 

Височина 6.0-10.0 метра

100 лева

180 лева

280 лева

 

Височина над 12.0 метра

150 лева

280 лева

380 лева

12.

ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ

 

 

 

1.

Магнолия

100 лева

350 лева

500 лева

2.

Гинко билоба

100 лева

350 лева

500 лева

3.

Лиродендрон тулипифера

100 лева

350 лева

500 лева

4.

Червен кестен

100 лева

350 лева

500 лева

5.

Ликвидамбър

100 лева

350 лева

500 лева

6.

Хипофае

100 лева

350 лева

500 лева

7.

Див лимон

100 лева

350 лева

500 лева

8.

Ацер палматум

100 лева

350 лева

500 лева

9.

Криптомерия

100 лева

350 лева

500 лева

10.

Вечнозелен дъб - илекс

100 лева

350 лева

500 лева

11.

Гимнокладус

100 лева

350 лева

500 лева

12.

Бросунеция

100 лева

350 лева

500 лева

13.

Албиция

100 лева

350 лева

500 лева

14.

Маклура

100 лева

350 лева

500 лева

15.

Шимонантус

100 лева

350 лева

500 лева

16.

Диоспирус

100 лева

350 лева

500 лева

17.

Мелия

100 лева

350 лева

500 лева

18.

Японска вишня

100 лева

350 лева

500 лева

 
< Предишна   Следваща >