While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Становище ОУП Варна
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 165
Вчера: 198
За месеца: 4139
Становище ОУП Варна PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
27 May 2009

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

 

ДО ТПО ЦППБО  ЕООД - ВАРНА

 

 

 

Становище

от

„БДЗП”, „ОЦОСУР”, „Зелена Варна”, „СОПА”, ПП „Зелените”,

 

     Настоящото становище е изготвено на база предоставените ни от ТПО Варна – ЦППБО ЕООД материали, а именно:

графични материали карта - Общ устройствен план на Варна и Община Варна Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, Предварителен проект, етап Прогноза представляващо 3 бр. чертежи и диск със следните схеми “Обитаване”, “Центрова система”, “Обществено обслужващи функции пазарна инфраструктура”, “Детски заведения”, “Обществено-обслужващи дейности младежки дейности и спорт”, “Образование”, “Здравеопазване”, “Култура”, “Система труд производствени територии”, “Културноисторическо наследство ресурс на територията на Община Варна”, “Културноисторическо наследство ресурс на компактния град - сравнение”, “Културноисторическо наследство концепция за опазване и развитие”, “Културноисторическо наследство концепция за опазване и развитие - детайли”, “Културноисторическо наследство концепция за опазване и развитие – туристически маршрути”, “Рекреационно-туристически функции”, “Зелена система”, “Достъп на зелени площи за широко ползване”, “Устройство на ландшафта, вид ландшафти (фрагменти)”, “Устройство на ландшафта, формирани ландшафти”, “Първостепенна улична мрежа”, “Велосипедно движение. Пътнически воден транспорт. Нов вид електротранспорт”, “Републиканска пътна мрежа и шумово натоварване от подходи 27 и 29”, “Паркиране”, “Масов обществен пътнически транспорт”,  “Регионални условия и връчки”, “Техническа инфраструктура. Схема газификация и топлофикация”, “Техническа инфраструктура. Електроснабдяване. Водоснабдяване. Канализация. Електронни съобщения.”, “Хипотеза за далекопреспективно и вариантно развитие на Община Варна и прилежащите общини (Аксаково, Белослав, Аврен, Балчик и Девня)”, “Крайбрежие и акватория. Схема крайбрежие и акватория (3 броя)”, “Инжинерно-геоложко райониране и строителни забрани”, актуални към 19 Май 2009г.


Не са ни предоставени и не са взети в предвид Доклади за ОВОС и Оценка за съвместимост с екологичната мрежа НАТУРА 2000, опорен план, аналитична част и други графични и текстови материали съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

За целите на допълване на настоящото становище се нуждаем от следните материали:

 

 Опорен план; Действащ план на Община Варна; Доклад за ОВОС; Оценка за съвместимост с екологичната мрежа НАТУРА 2000; Специфични правила и нормативи за застрояване предлагани към плана; Аналитична част; Обяснителна записка; Карта на собствеността – частна, общинска частна, общинска публична, държавна, Карта далекопреспективно развитие. 

 

 

След запознаване с предоставените ни материали, дискутиране и консултации с експерти и организации и техните становища се обединихме около следните заключения, които не изчерпват проблематиката:

 

I. По процедурата.

 

1.       За ползотворното протичане на общественото обсъждане, считаме за необходимо всички материали по плана, включително и опорния план да бъдат изложени в Община Варна и районните кметства. Това да се извърши на достъпно за гражданите място в продължение на най-малко 30 дни, в разбираем и удобен формат за неспециалисти и с осигурена възможност за ежедневни професионални консултации и разяснения (включително през почивните дни).

 

2.       Липсва кратка обяснителна записка, от която да става ясна и за нетехнически грамотните лица концепцията на ОУП.

 

3.       Липсва информация за програма с приоритетност и гаранции за реализиране на отчуждителните процедури, предвидени с плана. Считаме това за изключително важен проблем с оглед политиката на драстична промяна и загуба на общинска собственост с цел застрояване в часта полза, при предвидени в съществуващи планове мероприятия за изграждане на пътни артерии, зелени площи и паркове, пешеходни пространства. (Примери – Парка в жк. Младост, Ларгото пред сградата на Община Варна на ул. Сливница, Разширението на бул. Христо Смирненски, тръжни процедури на терени в курорта Св. Св. Константин и Елена.) 

 

II. По проекта за ОУП от 16.05.2009г. (изх. № 377/19.05.2009г.)

 

1.       Не се предоставят ясни мотиви за отхвърлянето и/или приемането на предходни градоустройствени разработки: Окончателен проект на ОГП Варна, одобрен с решение № ТСУ-7 на КТСУ при МС от декекември 1982г.;  Териториално устройствен план от 1998г.;  Специфични правила и нормативи (СПН) за устройство и застрояване на територията на град Варна одобрени със заповед РД-02-14-1734 от 21.09.1999 на МРРБ.

 

2.       Наблюдава се твърде голяма фрагментация за нивото на планиране на ОУП. Така изготвения план е с изявени характиристики на ПУП, което не дава възможност за балансирано и прецизно развитие на територията, съобразяващо особеностите на всяка една подзона. Недоумение буди и факта,че на плана отделни имоти са определени като тип застрояване. Това не може да се прави в ОУП, а се определя с ПУП – ПРЗ. С две думи не може в този план да се определя конкретен имот за озеленяване или застрояване. Това става с план по чл. 16 от ЗУТ като за всеки имот се определя урегулиран такъв, а зелените площи се образуват като от всеки се отнеме по равно.

 

3.       Настоящия план не отразява сегашното състояние на зелената система. При съпоставка със съществуващите карти на Варна (за справка http://maps.google.com/) се наблюдава заличаване на съществуващи зелени площи и територии със съществуваща дървесна растителност. От друга страна се планира създаването на нови (предполагаеми) върху терени, които към настоящия момент са с друг тип предназначение: застроени територии, необработваеми земи, вкл. пасища и др.

 

4.       Наличната плажна ивица е недостатъчна дори и за съществуващата в момента леглова база в града, вилните зони и курортите. Необходими са мерки за увеличаване на плажната ивица, укрепване на брега и едва тогава да се прецени какво застрояване може да се осъществи.

 

5.       Новия ОУП потвърждава и сега действащия ПУП, което води до узаконяването и предвижда унищожаването на 2/3 от Морската градина. За отнетите територии се предвижда застрояване по имотни граници, което означава, че няма да остане никаква паркова зона. Считаме предвиденото ново стройтелство в Приморския парк за нецелесъобразно и противоречащо на принципа за общественият иинтерес, който се прилага в други части на ОУП предвидени за изграждане на пътни артерии и друг тип обществени зони.

 

III. По зелената система, отразена в ОУП

 

1.       Липсва зелена политика в проекта за ОУП. Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи за ширко обществено ползване и отговарящи на пешеходния изохрон от 500 (6-7 мин.) до 1000 (15 мин.) метра. В подкрепа на гореизложеното не се отчитат естествения ландшаф (съществуващите дерета) за да се осигурят зелени коридори. Предвидено е застрояване „Жс” в района на Телевизионната кула,  където съществуват масиви от иглолистни насаждения.

 

2.       Недоумение буди необоснованата промяната на статута и начина на трайно ползване на имотите в най-южната част на  проекта на ОУП (по крайбрежието) при настояща липсата на инфраструктура и в съществуващи горски територии.

 

3.       Ботаническата градина да не се преструктурира, а да остане в настоящите си граници, като предвидените зони „Ок1” в нея да отпаднат.

 

4.       Така планираното трасе на булевард Варна пресича една зелена зона и отделя местност Дъбака (също зелена зона) от селищните образования Манастирски рид и Ален мак. От гледна точка на съхраняване на зелената система в североизточната част на проекта за ОУП, считаме за целесъобразно да се приложи проектната разработка от 1991-1992г. за същият  булевард, чието трасе е предвидено да преминава южно от кв. Виница и северно от м-ст Дъбака. Пътното трасе предвидено да преминава северно от кв. Виница и пресичащо м-ст Добрева чешма в зоната на зелена система с естествена каскада от водопади намираме за неуместно и необосновано. Същото се намира в район с достатъчно пътища, свързващи инфраструктурата на град Варна с магистралния път, вкл. в близост до планирания.

 

 

 

 

 

IV. По защитени зони, отразени в ОУП

 

1.   Предвидена е промяна начина на трайно ползване на съществуващи защитени територии в разрез с нормативните документи (заповеди за обявяване), с което се създават условия за драстичното им увреждане.

 

2.   Считаме премостване в западната част на Варненско езеро като красноречив пример за липса на съвместяване между плановете на национално и местно ниво в проекта за ОУП. Предвиденото съоръжение отстои на 6000 – 7000 метра от идейното трасе в проекта на НАПИ за магистрала “Черно море” и е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ “Казашко”

 

3.   Планираното застрояване в границите на защитени зони от Натура 2000 “Батова”, “Галата” и “Варненско-Белославско езеро” е значително по своята степен и с голямо влияние върху тях. Изграждането на островни съоръжения във водните екосистеми ще доведе до промяна хидродинамичните процеси на езерото, а оттам и на езерните съобщества и е необходимо да бъде добре обосновано и подкрепено със солидни научни аргумени.

 

 

Въз основа на предоставената ни към момента информация (предимно картни материали) става ясно, че настоящата концепцията за развитие на град Варна се основава на струпването на голям брой хора на малка по площ територия, което е в разрез със съвременните концепции за устойчиво развитие, качествена градска среда и опазването и съхраняването на съществуващите природни комплекси.

 

Като отчитаме желанието на екипа на ОУП да консултира разработката с екологичните НПО на всички нейни етапи констатираме, че до момента нито едно от предложенията ни от първите консултации не са намерили отражение в проекта на ОУП, поради което понастоящем отчитаме липсата на напредък.

 

 

 

22 май 2009 година                                      

Град Варна                                                        
 
< Предишна   Следваща >