While many internet viagra online sell prescription drugs viagra some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra without prescription are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in and you want to buy cialis other countries
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
SLAPPMEE
SMOOKING!!
IF you want to buy cialis OR viagra go ahead!
While many internet viagra online sell prescription drugs cialis some do not require a prescription phentermine In some countries Viagra online because prescriptions Viagra are not required Viagra from such pharmacies valium inconvenience of visiting viagra online to obtain medications xanax People living in accutane and other countries
NGO Zelena Varna - logo
City of Varna - picture
Начало Всички статии Възражение ПРЗ "Чайка"
Основно меню
Начало
Новини
Мастилено Зелено
Сигнали
Инициативи
Статии
За Зелена Варна
Връзки
Указател Варна
Проблясъци
Форум
Всички статии
Вход
Гласувайте за нас!

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
Брояч
Днес: 159
Вчера: 198
За месеца: 4133
Възражение ПРЗ "Чайка" PDF Печат Е-мейл
Автор Administrator   
12 February 2013

                                                                                       

                                                                                                       Изх.№02/09.02.2013

 

  Чрез Кметство „Приморски”                                  До Община Варна

                                                                                      Копие до МРРБ

                                                                                      Копие до Омбудсмана на България

 

                        ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗЯСТРОЯВАНЕ НА Ж.К.”ЧАЙКА”

 

Уважаеми Господин Кмет,уважаеми Господин Председател, уважаеми господин Главен Архитект,

   

  Възразяваме срещу предвиденото мащабно ново строителство в окончателния вариант на новия ПРЗ на 19-ти и 20-ти м.р., ж.к.„Чайка”.

   Замислен през 60-те и реализиран през 70-те години на миналия век, комплекса е проектиран и изпълнен по закона за планово изграждане на населените места, като цялостна функционална структура, заемаща площ от 61 хектара.

  През 1973 г. кварталът, с изключение на нереализирания обществен център е напълно 

завършен с 69 жилищни блока с необходимите за нуждите на населението поликлиника, магазини, пазар, детски градини и ясли, точно изчислена инфраструктура, смесена пешеходно-автомобилна алейна мрежа и т.н. През същата година във Варна е проведен световен конгрес на архитектите на който ж.к. „Чайка” е представен като модел за градска архитектура и еталонен пример за  комплексно застрояване. За да се осъществи този огромен за времето си проект, цялата бъдеща територия на квартала е била отчуждена. На всеки собственик на парцел е било заплатено всяко дръвче, всяка фиданка, всеки квадратен метър от парцела му и всяка паянтова постройка. Сумата платена на собствениците на парцели за отчуждаване на имотите им, е калкулирана в цената на жилищните апартаменти в ж.к.”Чайка”, т.е. купувайки си апартамент в завършен жилищен комплекс, собствениците на жилища купуват и земята.Тъй като кварталът е построен и населен през тоталитарно време, когато никой освен държавата нямаше право на собственост върху земята, фактът, че жителите на квартала са си купили земята въху която той е построен не е отразен в нотариалните им актове при закупуването на апартамент.

  Изработения нов план не решава основните проблеми на комплекса:

-          реституирани имоти и хаотично застрояване;

-          сериозно компрометиране на жилищната среда;

-          паркиране на автомобилите.

  Дори напротив, предвиденото застрояване е с показатели по – високи от заложените при комплексното изграждане на квартал Чайка, което е в пряко нарушение на чл.22, алинея 5 от ЗУТ, а именно „Проектите по ал. 4 (новото строителство в съществуващите жилищни комплекси),  не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси”. Според цитираната наредба, би следвало параметрите на ново-предвиденото застрояване да не надхвърлят показателите на оригиналния план за квартала. Нещо повече, те не само надхвърлят параметрите на застрояване на оригиналния план, те също така надхвърлят допустимите параметри според действащата „Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”. Според чл. 20 на тази наредба „В поземлени имоти, квартали и територии, урегулирани за комплексно (групово) жилищно застрояване, се спазват следните нормативи за прилежащите на жилищните сгради територии (нето жилищните територии):

1. плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 20 до 50 на сто;

2. интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,6 до 2,5 за големите и много големите градове и до 2,0 за малките и средните градове;

3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) озеленена площ (П озел.) - от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.”

Предложеният проект за ПУП на квартал Чайка предполага двойно по-високо интензифициране на територията /Кинт/ от максимално допустимото по наредбата. Освен това, в проекта ясно си личи предвиждането на подземни паркинги под съществуващи зелени площи с висока растителност. При  такива предвиждания за паркинги под  съществуващата висока растителност се налага изводът, че тези паркинги се предвиждат само и само да се достигне необходимата бройка за комплексно застрояване от 440 автомобила на 1000 жители с ясното съзнание, че отново ще имаме паркоместа на хартия, но не и в действителност!

 От началото на 90-те години до днес, заобикаляйки закона и след съмнителна  в някои случаи реституция, в квартала се допусна строителство на над 20 нови сгради, всички с параметри над средните за квартала. С въвеждането в експлоатация на тези нови жилища осезателно се претовари инфраструктурата на квартала, която не е предвидена за толкова постройки.  С допуснатите до този момент нови обекти след 1990г., на практика вече са надхвърлени показателите  заложени при комплексното изграждане на квартал „Чайка” като цялостна функционална структура и сериозно компрометират жилищната среда в комплекса. В квартала има вече десетки конфликтни точки в които смесената пешеходно-автомобилна алейна мрежа е невъзможно да поеме увеличения автомобилен трафик, принуждавайки автомобилите да се разминават и придвижват през озеленените площи и тротоарите.(Което ясно се вижда на приложените снимки)

    Почти всички предвидени нови сгради са върху реализирани по смисъла на ЗУТ мероприятия като озеленяване и благоустройство.Фрапиращ случай е строителството върху парцел, който не е реституиран на собствениците с мотива : „Сградата съществува с временен режим в напълно завършен жилищен комплекс, върху имота е осъществено озеленяване, оформен е кът за отдих и границите му са заличени/влязла е в сила нова регулация/.” Тревога буди и предвиждането за част от от двора на намиращата се в комплекса санаториална детска ясла, която се посещава от деца с дихателни проблеми.Независимо от факта, че заведението е предназначено да обслужва болни деца с дихателни проблеми, в двора на яслата се предвижда изграждането на нова жилищна кооперация.

     В новия план не са спазени изискванията по задание за новото строителство да е с височина до пет 5 етажа, както и изискването и препоръките от община Варна в реституираните имоти да е до три етажа.Предвидената максимална кота корниз 26 метра, означава строителство на осем етажни жилищни блока.Една от предвидените нови сгради, дори няма ограничение за височина.

    В окончателния план не са взети под внимание мненията и предложенията на граждани, физически и юридически лица, направени по време на общественото обсъждане на предварителния проект проведено и протоколирано на 19/01/2008 в актовата зала на МГ „Петър Берон”.

    Има сериозни основания да се предполага, че така изготвения план е в противоречие с Чл. 9-11 от раздел I на правила и нормативи за прилагане на Общия Устройствен План на Община Варна и пар.9 от преходните и заключителните му разпоредби, което ако е   така прави новия план за ж.к. „Чайка” незаконосъобразен и съответно недопустим.

   В заключение: новия план е неприемлив, тъй като е в пряко нарушение на чл.22, алинея 5 от ЗУТ и не само не решава основните проблеми на квартала, дори напротив с изпълнението му, проблемите ще се изострят както и съществуващото вече  обществено напрежение. Ж.к.„Чайка” е с население над 17 000 души, които новия план обрича с години да живеят на строителна площадка с всички произтичащи от това утежнения. При това, всички те са си купили апартаменти в завършен жилищен комплекс.

   Предлагаме :

    1- МРРБ да обяви комплекса за окончателно завършен с построените и въведени в експлоатация до момента сгради.

    2 – Да се съборят останалите с временен статут постройки в квартала, като бившия клуб на атифашиста м-у бл40 и бл39, малката къща пред бл32, бившия клуб на „ОСО”, всички останали постройки намиращи се на променадата в средата на комплекса.

   3 – Да се изиска от община Варна частните терени, които са върнати в зелените площи на ж.к. „Чайка” да бъдат или изкупени и платени, или заменени с общински терени в територии, където новото застрояване е допустимо, за да бъде решен веднъж завинаги проблемът с апетитите за застрояването на квартала.

   4 – Да се спре процедурата по одобряване на ПУП за ж.к „Чайка” и като окончателен да се използва оригиналния план по който е реализирана цялата територия, с което да се предвиди като възможно само строителството на обектите с обществено-обслужващи функции, които не са били реализирани с оригиналния план на квартала

 

   От обявяването на решение №0005/12.08.2005 г. на Кмета на гр.Варна за допускане изработването на Подробен устройствен план за територията на ж.к.”Чайка” /19 и 20 м –ни/ процедурата по това решение се придвижва от местната администрация    в пряко нарушение на  правата ни основани на:

 

   1. Международната харта за правата на човека, влязла в сила през 1976г. И ратифицирана от България, като изхождаме от чл.20,21 и др., че: - всеки човек има право да участвува в управлението на своята държава (община)пряко...

   2. Хартата на европейските градове(Страсбург, 17 – 19 март 1992г.) включваща Европейската декларация за правата на градските жители, която им гарантира право на: - здравословна и незамърсена околна среда; заетост; жилище; достъпно здравеопазване; възможност за спорт; културни развлечения; устойчиво развитие; достъпни механизми и структури за упражняване на гражданските права; участие в демократични структури на градското управление и др.

 

 

 

09.02.13 г.                                                                                С уважение:
 
< Предишна   Следваща >